Судијски помоћници Прекршајног суда у Обреновцу


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Судијски помоћник у Прекршајном суду у Обреновцу:

1. Сања Спасојевић, у звању самосталног саветника
Прекршајни суд у Обреновцу 011 8721-100