Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Обреновцу сваког радног дана од 07.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

Прекршајни суд у Обреновцу 011 8721-100

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Обреновцу, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 07.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара.

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара)

Прекршајни суд у Обреновцу 011 8721-100

Образац Захтева за издавање уверења о некажњавању / да није изречена заштитна мера забране обављања делатности за правна лица

Преузмите образац

Образац Захтева за издавање уверења о измирењу новчаних казни за физичка лица

Преузмите образац

Образац Захтева за издавање уверења о некажњавању / да није изречена заштитна мера забране обављања делатности за физичка лица

Преузмите образац