Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Obrenovcu svakog radnog dana od 07.30 - 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent za prijem i overu. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Obrenovcu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 07.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara.

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara)

Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100Obrazac Zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju / da nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti za pravna lica

Preuzmite obrazac

Obrazac Zahteva za izdavanje uverenja o izmirenju novčanih kazni za fizička lica

Preuzmite obrazac

Obrazac Zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju / da nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti za fizička lica

Preuzmite obrazac